Jdi na obsah Jdi na menu
 


Motivácia chodiť do spoločenstva

Určite aj vy máte pri sebe ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú veriaci, ale nemajú potrebu chodiť do spoločenstva veriacich. Pavel v liste Rímskym píše, že zbor je pre kresťanov veľmi dôležitý, pretože to je jedno z miest, kde môžu slúžiť a duchovne rásť. Každý z nás má iné dary Ducha Svätého. Jeden má dar služby, druhý vyučovania a iný zas napomínania, ale všetci sme údmi Kristovými. Len keď sme spolu môžeme byť jedným telom. Sama viem, že keď je človek dlho sám, bez spoločenstva, tak či chce či nechce vnútorne upadá. Pretože Boh k nám nehovorí len skrze Jeho Slovo, ale aj skrze ostatných veriacich, ktorí nás môžu posilniť v každodenných zápasoch a usmerniť nás, keď niečo nerobíme správne. Lebo nielen chvála, ale aj kritika je veľmi dôležitá.

Dám vám taký príklad zo života. Už roky jazdím na koni a môžem teda o sebe povedať, že som jazdec. Prešla som si mnohými tréningami a veľa ľudí ma chválilo, ale aj poučovalo. Keď jazdím sama je to super, môžem si všetko tak uvedomiť a je dôležité keď som v rámci jazdenia len ja a kôň. Ale aj napriek tomu si myslím, že potrebujem trénera. Pretože síce môžem mať z jazdenia dobrý pocit, aspoň raz za týždeň potrebujem prítomnosť trénera, ktorý mi povie, aké robím chyby. Aj tie, ktoré ja nevidím alebo necítim. Pretože čím dlhšie jazdím sama, tým sa tie chyby, ktoré nevidím hromadia a potom si môžem úplne zhoršiť techniku jazdenia a budem nespokojná aj ja aj kôň.

Tak je to aj v kresťanskom živote. Keď je niekto dlho veriaci, tak môže dôjsť k mylnému názoru, že on predsa už spoločenstvo nepotrebuje, vystačí si len s Bohom. Každý človek potrebuje každodenné budovanie vzťahu s Pánom. Ale aspoň raz za týždeň by sa mal zastaviť a prísť medzi veriacich. Stretnúť sa s nimi a zdieľať sa so svojimi radosťami aj starosťami, prípadne si vyjasnil veci, ktorým nerozumie, čo sa týka Božieho Slova. A tak to má byť.

Poznám viacero ľudí, ktorí už necítia potrebu chodiť do kostola. Napísala som teda tento list, ktorý bol venovaný mojej kamarátke a preto je písaný v ženskom rode. Ale teraz ho venujem každému z Vás, pretože chodiť do spoločenstva sa vyplatí.

List (inšpirovaný Božím Slovom):

Verný je Boh, ktorý Ťa povolal do spoločenstva svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Pán Ťa volá do svojho spoločenstva, lebo Ťa má veľmi rád. Veď veľmi draho si bola kúpená, nestaň sa teda otrokom ľudí. Lebo On nás miluje tak, že poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Pán nám však dáva slobodnú vôľu. Nechce, aby sme boli zviazaní v Ňom tak, ako sme zviazaní hriechom. Keď Ťa Syn oslobodí budeš skutočne slobodná. Všetko je Ti dovolené, ale nie všetko je Ti prospešné. Všetko je Ti dovolené, ale nie všetko buduje. Nie všetko, čo robíme nás posilňuje a robí šťastnými. Ale On sa dáva nájsť tým, ktorí Ho nehľadajú a zjavuje sa tým, čo sa nepýtali na Neho. Lebo niekedy by som si želala, keby som bola radšej ja zavrhnutá od Krista miesto svojich bratov a sestier. Ale vyznávam, že podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Nehanbím sa za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. Nieto teda odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Nech sa teda nevzďaľuje Kniha zákona od Tvojich úst. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.  Ale nikto z nás nemusí zúfať, lebo každý raz zíde z Jeho cesty. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Pretože nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. On zotiera naše priestupky sťa oblak a naše hriechy ako mračno. Volá nás k Nemu: „Navráť sa ku mne, lebo som Ťa vykúpil, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som Ťa.“ Pán nás ubezpečuje, že bude stále s nami, keď sa mu oddáme. Keď pôjdeš cez  vody ťažkostí, bude s Tebou, keď cez rieky problémov, nezaplavia Ťa. On nie je Ten, čo by dolomil nalomenú trstinu, alebo uhasil tlejúci knôt. Naopak On nám dáva nádej. Tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa ako orly, bežia , a neslabnú, chodia, a neustávajú. Aj Tebe dáva Pán novú silu. On Ti pomôže a podoprie Ťa svojou spásonosnou pravicou. Pán, ale nechce, aby si bola nešťastná. Naopak vyzýva Ťa k tomu, aby si sa radovala vo svojej mladosti a nech sa teší Tvoje srdce za mladých dní. On poznal, že nie je pre nás nič lepšie ako radovať sa a robiť dobre vo svojom živote.  Lebo lepšie je za hrsť pokoja, ako priehrštie trudu a honby za vetrom. Buď teda opatrná, lebo všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Možno raz budeš plakať a inokedy sa zas smiať. Raz budeš vyhľadávať objímania a inokedy sa im budeš vyhýbať. Niekedy budeš mlčať a inokedy sa ti zas ústa nezastavia. Ale za všetko ďakuj Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Ty si môžeš myslieť, že všetko zvládneš sama, ale vedz, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje úprimné skutky a úprimní uvidia Jeho tvár. On Ťa neopustí keď ho hľadáš, a keď budeš klopať, On Ti s radosťou otvorí svoje dvere. Pretože aj On každý deň klope na dvere našich sŕdc a čaká, kým mu otvoríme. Lebo On nám dá srdce, aby sme Ho poznali a budeme Jeho ľudom a On bude naším Pánom. Boh sa bude o Teba starať každý deň, na radosť obráti Tvoj smútok poteší a rozveselí Ťa, keď budeš nešťastná. Pretože On nás miluje večnou láskou a preto nám tak dlho zachováva milosť. Keď Ho prosíme, On nám odpúšťa naše viny a už si na ne nespomenie. Vždy, keď prahla moja duša po Hospodinovi, On sa na mňa rozpomenul a moja modlitba prenikla k Nemu. Stačí len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. To je všetko čo Boh od nás žiada. Vari je to veľa? Pretože kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre Krista nájde ho a bude šťastný naveky. Pavel povedal: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Mohli by sme to s takou ľahkosťou a určitosťou povedať aj my? Boh nechce, aby sme zahynuli, ale aby sme žili pre Neho. On však je taký pokorný, že Ježiš neprišiel na tento svet, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil nám a dal dušu ako výkupné za mnohých. Vážime si túto Božiu obetu? Veď On vyniesol naše hriechy na dreve kríža a bol poslušný až do smrti. Je pravda, že sme to všetko nevideli na vlastné oči, tak ako apoštoli. Ale mnohí sa aj napriek tomu kajali a uverili. Mnohokrát sa snažíme vyzerať pred ostatnými dobre, chceme sa im zapáčiť, ale Boh nás vyzýva, aby sme najprv vyčistili svoje vnútro, aby bol čistý aj zovňajšok. Pretože ľudia nás poznajú práve podľa toho, keď sa budeme navzájom milovať. Mám Ťa veľmi rada a som preto presvedčená, že ani smrť, ani život, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani vysokosť ani hlbokosť, ani nijaké stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Kristovej.

Amen

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář